news

Najdłuższe słowo w języku angielskim

Jeśli długaśne zbitki liter kojarzą się wam raczej z językiem niemieckim, nie docenialiście mowy Szekspira. Słowo o długości 1185 liter służy do określenia białka, elementu składowego wirusa mozaiki tytoniu. Nawet formuła chemiczna tego białka jest skomplikowana: C785 H1220 N212  O248 S2.

Czy zbitek określający skład chemiczny to wyraz? Spróbujcie go wymówić! Słowo pojawiło się w literaturze, a konkretnie w podręczniku dla chemików o nazwie „Chemical Abstracts” w 1964 roku. Skoro zostało wydrukowane, jest wyrazem. Nawet, jeśli chemicy nie używają go w mowie potocznej. [NPR]

podobne treści

 • martwe_spodnie

  Ciekawe, jak wygląda wzór strukturalny? :D

 • kuba.plazma

  2 rączki masz to rozrysuj sobie

 • kuba.krystek

  jest jeszcze jedno wiele, ale to wiele dłuższe-Methionylthreonylthreonylglutaminylala
  ylglutaminylprolylleucylglutaminylsery
  lserylthreonylalanylthreonylphenylalan
  rylglycylphenylalanylprolylvalylprolyl
  lanylarginylaspartylglycylglutaminylva
  nylleucylprolylglycylvalylglutaminylis
  ylglycylarginylalanyllysylleucylthreon
  llysylalanylasparaginylserylglycylargi
  eonylasparaginylglycylserylglycylgluta
  nylglutamylleucylleucylvalyllysylalany
  asparaginylphenylalanylvalylglutaminyl
  ylthreonylvalylarginylglutaminylglycyl
  utaminylvalylarginylvalylthreonylglycy
  lylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginy
  cylglutaminylserylserylleucylaspartylp
  glutaminylglutamylglycylaspartylleucyl
  anylglutamylalanyltyrosylprolylglutamy
  serylvalylasparaginylalanylthreonylasp
  ylthreonylserylthreonylalanylglutamyll
  tamylglutamylglutamylvalylprolylalanyl
  eucylvalylserylthreonylalanylglutaminy
  glutaminylthreonylarginylisoleucylglut
  ylhistidylphenylalanylaspartylalanylar
  lylglutamylmethionylvalylisoleucylaspa
  nylglutaminylleucylprolylhistidyllysyl
  lprolylprolyllysylprolyllysylserylargi
  erylisoleucylalanylalanyllysylalanylgl
  ylglutaminylserylprolylserylprolylisol
  lprolylvalylarginylhistidylvalylarginy
  lylvalylarginylserylvalylserylprolylal
  onylserylprolylisoleucylarginylserylva
  thionylarginyllysylthreonylglutaminyla
  ylglycylprolylglutamylvalylprolylproly
  tamylglycyltyrosylvalylalanylserylsery
  ylarginylglutamylthreonylthreonylleucy
  minylisoleucylarginylthreonylglutamylg
  cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyl
  eucylserylglycylalanylalanylglycylalan
  serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu
  lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin
  lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval
  lalanylarginylvalylarginylglutamylprol
  tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy
  eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta
  glutaminylvalylarginyllysylglutamylala
  threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan
  lutaminylglutamylleucyllysylserylargin
  leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg
  alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl
  ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval
  ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl
  oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt
  taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl
  ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval
  nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam
  larginylglycylarginylglutamylglycyliso
  lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu
  ethionylarginyllysylglutamylalanylglut
  hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo
  utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy
  onylmethionylalanylthreonylarginylglut
  utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys
  lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon